In de Harderwijker Courant door Wijnand Kooijmans

Binnen de woningbouw moet een betere doorstroming worden gerealiseerd waarbij moet worden samengewerkt met woningcorporaties en verhuurorganisaties. Daarnaast moet er een woonwagenkamp komen voor tenminste 85 extra woonwagens. Twee punten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang.

Ingezet wordt op meer inspraak voor bewoners, een betere communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners toe en beslissingen minder afhankelijk maken van ambtenaren. Gemeentelijke opdrachten dienen zo veel mogelijk door lokale ondernemers te worden vervuld. Het nieuwe afvalbeleid mag niet leiden tot extra kosten voor de burger. Erfpacht moet mogelijk worden gemaakt om koopwoningen betaalbaar te maken. Er moet een verhuisregeling komen voor senioren naar een huurwoning. Het groenonderhoud moet een hoger niveau krijgen. Op Kranenburg-Noord moet, wat Gemeentebelang betreft, onder andere een Knarrenhof komen.

Er moet, zo bepleit Gemeentebelang in het programma, kritisch worden gekeken naar wijken die in de afgelopen tien jaar niet zijn gerenoveerd. Daarbij moet worden gekeken naar een herinrichting naar bijvoorbeeld 30 km zones. Inwoners moeten enthousiast worden gemaakt om minder tegels en meer groen n de tuin te realiseren. Ook in Hierden moeten starterswoningen, jongerenwoningen en zorgwoningen worden gerealiseerd. Er moeten tunnels in de Ceintuurbaan en de Deventerweg/Hoofdweg. Harderwijk moet geen grote nieuwbouwprojecten meer ontwikkelen, de ruimte is hier niet meer voor, gezien de oppervlakte van de gemeente. De vinger moet aan de pols worden gehouden als het gaat om het dichtslibben van rijksweg A28. De openingstijden van de milieustraat moeten worden verruimd.

Gepleit wordt voor de komst van hoger onderwijs en de komst van meerdere integrale Kindcentra. Het Wolderwijd en Veluwemeer moeten worden uitgediept voor meer recreatiemogelijkheden en dan in het bijzonder zwemmen en varen. Er moet een tweede Stadsstrand komen in Stadsweiden. Wat Gemeentebelang betreft moeten sportaccommodaties rookvrij worden. Sporten moet voor iedere inwoner laagdrempelig worden gemaakt door het geven van gratis proeflessen. Het Stad als Podium moet meer door de gemeente worden verspreid.

Gemeentebelang bepleit dat er meer aandacht komt voor de aanrijtijden van hulpdiensten. Er moet een duidelijke aanpak komen van de honderd gevaarlijke verkeersknelpunten. Er moet kritisch worden gekeken naar gelden die aan cultuur worden uitgegeven. Plaatselijke tradities moeten in ere worden gehouden. De bruine vloot mag wat Gemeentebelang betreft niet verdrinken. Er mag niet meer geld worden uitgegeven dan er binnen komt. Wat Gemeentebelang betreft worden lasten niet verhoogd voor burgers en ondernemers en mag de WOZ niet worden gebruikt om de begroting sluitend te maken. Gepleit wordt voor een ombudsman uit de samenleving als korte schakel tussen de doelgroep en het stadhuis. Het gaat dan om jeugd en zorg.