Verkiezingsprogramma 2018-2022

Daadkrachtig en duurzaam, sociaal en lokaal!

Gemeentebelang is een politieke partij die al 30 jaar actief is in de lokale politiek. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van de inwoners in Harderwijk en Hierden. De diversiteit binnen onze gemeentegrenzen maakt sterk, maar kan zeker nog beter worden benut.

De economische crisis is achter de rug, het gaat gelukkig weer beter en ook de vooruitzichten zijn goed voor bedrijf, burger en overheid.  Gemeentebelang voert, zoals u van ons gewend bent, een kritisch maar constructief beleid. Wij staan voor een sluitende begroting zonder lastenverhoging voor de inwoners van onze gemeente. Van de burgers mogen inzet en initiatief worden verwacht, maar als ze het op eigen kracht niet redden, worden ze zeker niet aan hun lot overgelaten! In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in stenen. Gemeentebelang staat voor mensen. Voor een samenleving waar het goed wonen en werken is. Vóór alle inwoners, en vooral ook mét alle inwoners.

Ons verhaal is kort en in duidelijke taal. Zonder franje en gedoe. We zeggen waar we voor staan: een daadkrachtig en sociaal beleid gebaseerd op verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Naar de inwoners van nu, maar ook naar toekomstige generaties. Bovendien geeft Gemeentebelang de burgers de mogelijkheid zelf ook verantwoordelijkheid te nemen, zodat we samen krachtig de toekomst tegemoet kunnen treden!

In dit verkiezingsprogramma vindt u de belangrijkste doelen die Gemeentebelang wil bereiken.

Krachtige samenleving

Gemeentebelang staat voor een krachtige samenleving met een transparant bestuur. Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Samen met hen wil Gemeentebelang werken aan een samenleving waar het goed toeven is.

 • Harderwijk is een stad en Hierden is een dorp waar mensen graag willen leven, wonen en werken.
 • Wijken en buurten zijn ordelijk, schoon, verzorgd en veilig.
 • Zoveel mogelijk inwoners worden actief betrokken bij de samenleving en participeren daarin. Burgers worden bij belangrijke beslissingen gehoord.
 • Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving.
 • Eigen inbreng wordt gestimuleerd, goede initiatieven worden zoveel mogelijk overgenomen.
 • De wijkaanpak is afgestemd op noodzakelijke wensen van bewoners, die ook thema’s aandragen.
 • In wijken en in Hierden zijn faciliteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 • De gemeente werkt klantgericht en is telefonisch goed bereikbaar.
  Maandelijks spreekuur van het college voor de burger.
  Mensen kennen elkaar en zien om naar elkaar.

Krachtig ondernemerschap

Gemeentebelang staat voor sterke ondernemers. Zij zijn belangrijk voor een goede lokale economie. Gemeentebelang wil ondernemers en ondernemingen faciliteren.
 • Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen.
 • Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is cruciaal.
 • Sociaal ondernemerschap wordt gestimuleerd om jongeren en in het bijzonder jongere allochtonen aan het werk te helpen.
 • Toerisme en recreatie worden gestimuleerd, ook in het buitengebied.
 • Koester belangrijke toeristische trekkers en optimaliseer de positieve neveneffecten.
 • Schaf de toeristenbelasting af als extra stimulans, evaluatie na 2-4 jaar.
 • Onnodige regelgeving schrappen. Voor iedere nieuwe minimaal een oude vervangen.

Krachtig sociaal

Gemeentebelang staat voor een krachtige samenleving met een transparant bestuur. Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Samen met hen wil Gemeentebelang werken aan een samenleving waar het goed toeven is.

 

 • Burgers die het op eigen kracht niet redden, kunnen ondersteuning krijgen. Kinderen die opgroeien in armoede moeten, naast het volgen van het onderwijs van hun keuze, ook sociaal actief kunnen blijven.
 • Mensen met een bijstandsuitkering worden gestimuleerd om betaald werk te vinden of op andere wijze actief te zijn in de samenleving.
 • Mensen met een schuldprobleem worden snel geholpen. Wij streven naar armoedebestrijding.
 • Uitkeringsfraude wordt krachtig aangepakt.
 • Door levensloopbestendig bouwen en voldoende aanbod van zorg en verzorging worden mensen in staat gesteld om langer zelfstandig te wonen.
 • Er zijn voldoende voorzieningen beschikbaar in de directe leefomgeving.
 • Wij stimuleren ook een toekomstige zorgvoorziening in Hierden.
 • Mantelzorgers verdienen speciale aandacht. Waar mogelijk wordt professionele ondersteuning geboden om overbelasting te voorkomen.

Krachtig toekomst

Gemeentebelang staat voor een samenleving waarin jongeren voldoende ruimte en mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. De jeugd heeft de toekomst..

 • Iedere jongere moet zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig en zelfstandig persoon.
 • Deelname van jongeren in het vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd.
 • Jongeren worden uitgedaagd om hun talenten in maatschappelijk culturele vorming en sportieve activiteiten breed te ontwikkelen.
 • Jongeren verdienen een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, b.v. een talent huis.
 • Bij onderwijs staat het kind centraal. Uitgangspunt is kwalitatief goed en verantwoord onderwijs.
 • Onderwijs wordt aangeboden in de directe leefomgeving van het kind.
 • Door makkelijk bereikbare en laagdrempelige kinderopvang worden kinderen goed voorbereid op de basisschool.
 • Gemeente, schoolbesturen en ouders werken samen aan de zorg voor kinderen en jongeren.
 • Goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde.
 • Onderwijsachterstand wordt aangepakt en voorkomen. Er is aandacht voor schoolverzuim, vroegtijdige schoolverlaters en veiligheid op scholen. Beroepsopleidingen worden gestimuleerd om een goede aansluiting op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt te bewerkstelligen.
 • Aan het onderwijs in de Nederlandse taal dient vooral bij achterstandsgroepen veel meer aandacht te worden geschonken. Het niet goed beheersen van onze taal zal leiden tot ongelijke kansen en vermindert de integratie in de samenleving en leidt tot achterstand op de arbeidsmarkt.

Krachtig Winkelbestand

 

Gemeentebelang staat voor een goed winkelbestand in binnenstad, wijken en dorp. Winkels zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en het toerisme. Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid voor het onderbrengen van belangrijke voorzieningen. Gemeentebelang wil winkels ruimte bieden om te ondernemen.

 • Samen met ondernemers in de binnenstad wordt onderzocht hoe het winkelbestand gevarieerd en aantrekkelijk kan blijven.
 • Wij zijn geen voorstander van koopzondagen, respecteren het wel en hebben begrip voor andere opvattingen.
 • Mogelijkheden om gratis te parkeren voor winkelend publiek in de binnenstad verruimen.
 • Verminder regeldruk.
 • De Vuldersbrink moet herontwikkeld worden tot een gezellig winkelcentrum.
 • Wonen boven winkels bevorderen.
 • Winkels buiten het kerngebied de mogelijkheid bieden de bestemming om te zetten naar wonen. Dat zal de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komen.
 • Overslagtransferium als centraal bevoorradingspunt voor de winkels.

Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Gemeentebelang staat voor een veilige leefomgeving

 • Duidelijk en krachtig beleid op gebied van veiligheid en leefbaarheid.
 • Zo nodig cameratoezicht in de binnenstad en andere risicogebieden uitbreiden.
 • Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid in de eigen leefomgeving. Initiatieven, zoals Burgernet en buurtpreventie, worden ondersteund.
 • Huiselijk geweld wordt aangepakt.
 • Brandpreventieprojecten worden gecontinueerd.
 • Binnen het huidige evenementenbeleid wordt gezocht naar een goede balans tussen veiligheid en regeldruk.
 • Kleinschalige evenementen worden niet onnodig belast met hoge leges voor de
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Dorpshuisweg, met name op de voetbalzaterdag.
 • Betere parkeermogelijkheden bij het medisch centrum Hierden.
 • Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun overlast gevende kinderen.
 • De wettelijke aanrijtijden van ambulances, politie en brandweer dienen te worden gehaald.
 • Een mobiele politiepost in de binnenstad met het oog op het uitgaansleven en het toerisme.

Krachtige randvoorwaarden

Gemeentebelang staat voor een gemeente waar het goed ondernemen is. Gemeentebelang wil ondernemers dié randvoorwaarden bieden, waarbinnen ze voldoende ruimte hebben en houden.

 • Opdrachten vanuit de gemeente worden zoveel mogelijk aan lokale bedrijven gegund.
 • Actuele bestemmingsplannen geven het kader voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Koester de Hierdense Enk met z’n oude klompenpaden en houtwallen als uitloop- en recreatiegebied.
 • Handhaving van het landschappelijk karakter van Hierden blijft nog altijd belangrijk.
 • Bestemmingsplannen worden flexibel opgesteld, waardoor meerdere bestemmingen in één pand mogelijk zijn.
 • Innovatieve en duurzame initiatieven die niet in bestaande regels te vatten zijn, worden met open en constructieve houding tegemoet getreden.
 • Werkgelegenheid en een sterke lokale economie zijn belangrijker dan een maximale grondprijs.
 • Ook op het platteland wordt ruimte geboden aan het herbestemmen van bedrijfspanden.

Krachtige organisaties en cultuur

Gemeentebelang vindt cultuur belangrijk. Cultuur moet goed toegankelijk zijn voor alle bevolkingsgroepen.

 • De huidige culturele voorzieningen worden behouden. Nieuwe initiatieven worden zorgvuldig beoordeeld.
 • Accommodaties worden waar mogelijk multifunctioneel gebruikt.
 • Plaatselijke tradities worden in stand gehouden.  
 • Met organisaties die subsidie ontvangen worden prestatieafspraken gemaakt, die tijdig worden gecontroleerd en geëvalueerd.
 • Subsidieer muziekonderwijs aan de basisscholen.

Krachtige ruimtelijke ontwikkeling.

 

Gemeentebelang staat voor vraag gestuurde, duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Datgene waar behoefte aan is, wordt ontwikkeld.

 • Er blijft ruimte om naar behoefte extra woningen te bouwen.
 • Nieuwbouw is waar mogelijk levensloopbestendig.
 • Er komt meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.
 • Planontwikkeling voor nieuwbouw is bij voorkeur vraag gestuurd.
 • Ook voor starters zijn betaalbare woningen beschikbaar. Maak geld vrij voor startersleningen.
 • Geen gasaansluitingen in nieuwbouwwijken.
 • Hoogbouw in nieuwbouwwijken, waar mogelijk, om te voorzien in de vraag naar kleine betaalbare woningen.
 • Er moet ruimte blijven voor nieuwe woningen in Hierden.
 • Nieuwbouwwijken worden ontwikkeld met respect voor het omliggende landschap.
 • In Hierden is en blijft er vraag naar betaalbare seniorenwoningen.

Krachtige infrastructuur

Gemeentebelang staat voor een goede infrastructuur.

 • De huidige infrastructuur wordt behouden en waar nodig versterkt.
 • Wegenonderhoud staat ten dienste van de verkeersveiligheid.
 • Fiets- en looproutes rond scholen, in wijken en in Hierden, zijn veilig.
 • Doorgaande routes in het buitengebied houden hun functie en worden waar mogelijk behouden.
 • Gemeentebelang is voorstander van het verbreden van de A28 en geluidswerende schermen met zonnepanelen bij alle woonwijken. Zo nodig, voorfinancieren door de gemeente.
 • Het goederenvervoer over het randmeer wordt gestimuleerd.
 • Wij zetten in op een snelle treinverbinding met Amersfoort, Utrecht en Zwolle, zo nodig een intercity.
 • Meer bankjes voor minder validen.
 • Blijf alert op mogelijke wijzigingen in de vliegroutes naar luchthaven Lelystad.

Duurzame gemeente

Gemeentebelang staat voor een duurzame samenleving en wil waar nodig stimuleren.

 • Een groene omgeving is onmisbaar voor een plezierig leven.
 • De openbare ruimte en het openbaar groen worden waar mogelijk in samenspraak met omwonenden onderhouden. Verbeter het onderhoud, vooral in de wijken.
 • Rookvrije zones in gemeentelijke speeltuintjes.
 • Stimuleer zonne-energie. Er zijn nog voldoende onbenutte daken beschikbaar.
 • Zonne-energieparken op niet-gebruikte gronden.
 • Wees erg terughoudend met windmolens.
 • Inwoners worden extra gestimuleerd woningen te isoleren.
 • Duurzaamheidssubsidies instellen, ook voor mensen met een koophuis.
 • Vermindering van afval wordt gestimuleerd. Onderzoek de mogelijkheden om plastic te scheiden.
 • Aansluiten bij de alliantie om statiegeld te heffen op blikjes en flesjes.
 • Zwerfafval wordt tegengegaan door controle en handhaving.
 • Aandacht voor rookoverlast van allesbranders en openhaarden bij mist en windstil weer.
 • Verruim het aantal openbare toiletten.
 • Hondenpoep blijft een grote en terechte ergernis. De gemeente moet meer controleren en handhaven en zo nodig extra overlast beperkende maatregelen nemen.

Krachtige sportaccommodaties

Gemeentebelang staat voortoegankelijke en laagdrempelige sportvoorzieningen

 • In de gemeente zijn voldoende sportaccommodaties beschikbaar waardoor inwoners in hun eigen leefomgeving kunnen sporten.
 • Samenwerking tussen sportverenigingen wordt gestimuleerd.
 • Maak een meerjarenafspraak voor schoolgymnastiek in sporthal De Rumels, die niet wordt gesubsidieerd en zo meer bestaanszekerheid krijgt.
 • Waar mogelijk wordt inzet van alle vrijwilligers ondersteund, bijvoorbeeld door het aanbieden van een collectieve verzekering of het aanbieden van korting op cultuur, kunst en stadsbussen.
 • Bouw een doelgroepenzwembad met basisvoorzieningen.
 • Gemeentebelang zet zich in voor de ontwikkeling van jeugdsporttalenten, zodat die kunnen doorstromen naar de nationale sporttop.
 • Zet maximaal in het op het terugdringen van overgewicht bij jong en oud.

Krachtig financieel beleid.

 

Gemeentebelang staat voor een solide financieel beleid. Een krachtige gemeentelijke organisatie heeft haar eigen huishoudboekje goed op orde.

 • De meerjarenbegroting is sluitend.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van incidentele middelen om begrotingen sluitend te krijgen.
 • Structurele uitgaven worden altijd met structurele middelen gedekt.
 • Verliezen op gemeentelijke grondexploitaties worden tijdig afgeboekt.
 • Bij decentralisatie van rijkstaken worden de uitgaven afgestemd op het budget dat daarvoor door het rijk beschikbaar is gesteld.
 • De gemeente houdt ruim voldoende weerstandsvermogen aan om financiële tegenvallers zelf goed op te kunnen vangen, juist in tijden van economische voorspoed.
 • De gemeente beperkt zich tot haar kerntaken, die doeltreffend en doelmatig worden uitgevoerd.
 • Opstellen van een communicatieplan voor verbeterde communicatie tussen gemeente en inwoners.
 • De belastingen en tarieven niet meer dan met het inflatiepercentage verhogen en alle meevallers direct aan de burger teruggeven.

De OZB mag nooit sluitpost van de begroting zijn.

Klaar om Gemeentebelang te steunen????

14 + 12 =