Onderwerp: Herbouw Randmeer


Geacht college,
De laatste tijd hebben meerdere personen ons benaderd wat betreft de locatie
Randmeer. Het college is voornemens om een deel van de huidige locatie te slopen
en daar een nieuw complex te laten herrijzen. Een logische keuze, vindt onze fractie.
Het te slopen deel is echt aan vervanging toe en de nieuwbouw kan dan goed
aansluiten bij de meest recent gebouwde units. De projectontwikkelaar/initiatiefnemer
is in het begin van het project teruggefloten vanwege bouwplannen/tekeningen die
niet aan de afspraken voldeden. De tekeningen zijn aangepast. De raad is ook
geïnformeerd. Kortom, alle gelegenheid te kunnen starten met de werkzaamheden.
Zou je denken. Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 28 oktober 2021
sprak er een betrokkene, de heer Rompe, over de zorgen die hij en anderen hebben
omtrent het project Randmeer.
Wat betreft het project Randmeer heeft de fractie van Gemeentebelang enkele
vragen voor u.

 1. Wat is de visie van het college over de informatievoorziening aan de raad wat
  betreft volledigheid en juistheid als het gaat om de beoogde doelgroep voor de
  nieuwbouwlocatie Randmeer?
 2. De indruk wordt gewekt dat het voormalig woonzorgcentrum met (volledig)
  intramurale zorg verdwijnt. Er komen 177 woningen. En geen zorgwoningen.
  Volgens de informatie die bij de raad bekend is, is dit niet het geval. Klopt dit
  wel of klopt dit niet? Hoe heeft u de raad hiervan op de hoogte gesteld?
 3. Welke plannen heeft het college van de initiatiefnemer mogen ontvangen over
  de gevolgen ten aanzien van de verkeersveiligheid, parkeerdruk en
  groenstroken? De toename van woningaantallen en wijziging van doelgroep
  zijn volgens de plannen aanzienlijk.
  Gemeentebelang Harderwijk-Hierden
 4. Hoe waarborgt het college dat het nieuwbouwplan in lijn is met de ruimtelijke
  analyse & planuitgangspunten zoals die door het college in april 2021 is
  vastgesteld?
 5. Er zijn geen gespreksverslagen aangetroffen in het Wob-verzoek tussen de
  initiatiefnemer en de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke overleggen.
  Wat is hiervan bekend bij het college?